Instància de participació

Descarrega’t la instància de participació aquí

Les persones interessades a participar en el Premi, quan lliureu la vostra obra, haureu de presentar una instància, preferentment segons el model normalitzat que us podeu descarregar aquí, en què sol·liciteu participar en la convocatòria.

En tot cas, aquesta instància ha d’incloure almenys:

– El títol de l’obra i el seu lema.

– Les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i edat).

– La indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, treball o estudis).

– Una declaració responsable conforme la persona o persones que presenten l’obra estan al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, d’acord amb allò que estableix l’art. 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– L’autorització a l’Ajuntament per usar la imatge de la persona que presenta l’obra en el context de la participació en els actes i esdeveniments associats al Premi Jove de Còmic Sant Martí i per difondre-la en materials de promoció i difusió del Premi.

– L’autorització a l’Ajuntament per difondre l’obra que presenten, en tots els formats i suports, per a la promoció i difusió del Premi.

– L’acceptació de les Bases particulars.