Les bases del premi

Descarrega’t les bases del premi en PDF

BASES DE LA 3a EDICIÓ DEL PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ PER A LA PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA – CONVOCATÒRIA 2016

PRESENTACIÓ
BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS
BASE SEGONA. PARTICIPANTS
BASE TERCERA. REQUISITS DE LES OBRES
BASE QUARTA. CONVOCATÒRIA
BASE CINQUENA. PROCEDIMENT PER CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
BASE SISENA. JURAT
BASE SETENA. CRITERIS DE VALORACIÓ
BASE VUITENA. PREMIS
BASE NOVENA. DIFUSIÓ DE LES OBRES
BASE DESENA. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS
BASE ONZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

PRESENTACIÓ

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de Dones del Districte de Sant Martí, convocaran anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar i implicar les persones més joves en la lluita contra les violències masclistes i en unes relacions més equitatives i igualitàries entre homes i dones, a través de l’expressió creativa, en un mitjà artístic proper i assequible com és el còmic.

La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans que, malauradament, se segueix produint i perpetuant en les nostres societats. La seva eliminació depèn, en gran part, dels canvis que es produeixin en la cultura. Això és així perquè els discursos i les representacions culturals juguen un paper fonamental en l’educació de les persones: construeixen el nostre imaginari col·lectiu, incentiven les nostres visions i idees sobre el món en que vivim, creen expectatives i desperten il·lusions, de manera que poden ser una eina de transformació i cohesió social al servei de la igualtat de gènere, però també, moltes vegades, un instrument de discriminació i violència masclista, que reforça mites, prejudicis, rols i estereotips, que construeixen i sostenen dinàmiques i estructures d’opressió i exclusió.

En conseqüència, és important incentivar en les persones joves l’anàlisi crític, el debat i la reflexió entorn de les representacions culturals i la seva relació amb les discriminacions i violències masclistes, així com la seva participació activa en la creació de discursos i representacions alternatives que fomentin la igualtat i la no violència per raó de gènere. En aquest sentit, el còmic resulta una eina útil, i pot permetre als i les joves expressar-se de forma creativa per tal d’abordar aquestes problemàtiques, partint d’un format que els hi és propi i que tenen a l’abast.

Base Primera. Objecte i finalitat del concurs

Base Segona. Participants

Base Tercera. Requisits de les obres

Base Quarta. Convocatòria

Base Cinquena.    Procediment per concursar i documentació a presentar

Base Sisena. Jurat

Base Setena. Criteris de valoració

Base Vuitena. Premis

Base Novena. Difusió de les obres

Base Desena. Auditoria, propietat intel·lectual i cessió de drets

Base Onzena Acceptació de les bases.

BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista, que té per finalitat sensibilitzar les persones adolescents i joves sobre el fenomen de la violència masclista i d’implicar-les en la lluita per a l’erradicació de les discriminacions de gènere i en la creació de nous imaginaris igualitaris i no sexistes a través del llenguatge del còmic, en el marc de la cultura de la pau i de la no violència.

BASE SEGONA. PARTICIPANTS

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys a 31 de desembre de l’any de la convocatòria, en qualsevol de les categories següents:

 • Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria.
 • Categoria B: persones menors de 16 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria.

Poden concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només podrà presentar una obra.

Per poder gaudir del premi, els participants hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

BASE TERCERA. REQUISITS DE LES OBRES

Podrà presentar-se al concurs qualsevol obra que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i al concepte comunament acceptat de còmic i que, a criteri del jurat, compleixi amb els següents requisits:

 • Les obres hauran d’estar dirigides a denunciar el fenomen de la violència masclista i contribuir a la seva prevenció i erradicació, així com mostrar sensibilitat envers les desigualtats i discriminacions de gènere. Podran centrar-se en qualsevol tipologia de violència que s’exerceixi contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics, en l’àmbit públic o en el privat. També podran explorar els vincles d’aquesta violència amb d’altres aspectes com les relacions sexoafectives, les discriminacions per orientació sexual i identitat de gènere, els rols i estereotips, les formes de dominació cultural, les imposicions estètiques o la normativització de les corporalitats.

Quedaran excloses les obres que, a criteri del jurat, vulnerin amb el seu contingut la dignitat humana i/o promoguin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de gènere, orientació sexual, naixement, ètnia, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

 • Les obres hauran de ser originals i inèdites, presentar-se completes i acabades, i tenir una extensió d’entre una i quatre pàgines, amb un mínim de dues vinyetes. L’estil, el tractament i el gènere de la historieta són totalment lliures, es podran presentar en blanc i negre o color, en català o castellà.  

Les obres presentades que no reuneixin els requisits anteriors no seran admeses a concurs.

BASE QUARTA. CONVOCATÒRIA

L’òrgan competent aprova les presents bases específiques i la convocatòria anual del premi i en determina, entre d’altres qüestions, les categories, la dotació del premi econòmic (d’acord amb els principis d’adequació i suficiència pressupostària i de competència de l’òrgan per a la despesa), el termini de presentació, les condicions tècniques i criteris de valoració específics, el lloc, dia i forma en què es faran públics els resultats i també si hi ha alguna especificació que es vulgui potenciar en l’any en concret de la convocatòria.

La convocatòria del Premi anuncia les adreces d’Internet i els espais i equipaments físics, si escau, on es poden consultar les presents Bases particulars. En qualsevol cas, s’han de publicar almenys al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al taulell d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal.

BASE CINQUENA. PROCEDIMENT PER CONCURSAR I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Termini de presentació

El termini per presentar les obres és des de l’1 de setembre fins al 3 de novembre de 2017, d’acord amb la convocatòria anual del premi.

Lloc de presentació

El lloc on s’han de presentar les obres s’estableix en la convocatòria anual.

Documentació a presentar

Caldrà presentar una instància en què se sol·liciti participar en la convocatòria, d’acord amb les presents bases.

A la instància s’adjuntarà un sobre tancat, sense firma, al dors del qual s’hi indicarà: “Premi Jove de còmic Sant Martí”, l’any de la convocatòria, el títol o lema de l’obra i la categoria a la qual es presenta (A o B), amb el següent contingut:

a) L’obra, que es presentarà en el format que s’especifica en aquesta base, amb un títol o lema, sense firma i sense el nom de l’autor/a.

b) Un escrit en el que consti el títol i lema de la obra, les dades personals de l’autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail i edat) i la indicació de la seva vinculació amb la ciutat de Barcelona (domicili, treball o estudis).

c) Fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i si no se’n disposa la fotocòpia complerta del llibre de família.

d) Una declaració responsable conforme la persona o persones que presenten l’obra estan al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, d’acord amb allò que estableix l’art. 13.2.e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Si les persones concursants són menors de 18 anys, serà necessària l’autorització del pare/mare o tutor/a legal per a participar al concurs, així com l’autorització d’ús d’imatge per als materials de difusió de l’activitat gràfics o audiovisuals que editi l’Ajuntament, a les que caldrà adjuntar fotocòpia del document acreditatiu de la persona signant de l’autorització.

f) Si es tracta d’una obra col·lectiva, caldrà identificar totes les persones que conformin el col·lectiu, les quals seran considerades coautores de l’obra, però caldrà nomenar-ne una com a representant. En el cas que en l’obra col·lectiva hi participin menors de 18 anys, caldran les autoritzacions corresponents per a aquests segons el que estableix l’apartat e) d’aquesta base.

Format de les obres

Les obres s’hauran de presentar en format paper i en suport digital:

 • Format paper: es presentaran còpies impreses en DIN-A4 amb les pàgines numerades, ordenades, grapades i/o enquadernades. En cap cas s’acceptaran els originals de les obres.
 • Suport digital: la còpia digital es presentarà en suport CD o memòria USB, amb les imatges en format jpg o tiff, i amb 300 dpi de resolució.

Esmena

Si la documentació presentada fos incomplerta, s’observessin defectes de forma o no reunissin els requisits indicats, l’organització requerirà la seva esmena, atorgant un termini de 10 dies a tal efecte, amb indicació que la manca d’esmena suposarà quedar fora del concurs.

Drets d’imatge

La participació en el concurs autoritza a l’Ajuntament per a la utilització de les imatges per a materials de difusió de l’activitat, gràfics o audiovisuals.

BASE SISENA. JURAT

El jurat serà presidit pel/ per la regidor/a del Districte de Sant Martí, o per la persona en qui delegui, i estarà format per un/a creador/a de còmic, un/a professional del món editorial vinculat/da al còmic, un/a professional de l’educació plàstica, una persona experta en prevenció de la violència masclista, un/a representant dels col·lectius de joves de la ciutat, un/a representant del Consell de Dones del Districte de Sant Martí i un/a representant de la Gerència de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

A les sessions de deliberació assistirà una persona membre de l’equip tècnic del Districte que actuarà amb les funcions de secretariat del jurat, amb veu i sense vot.

La condició de membre del jurat és incompatible amb la presentació de cap obra a la convocatòria.

Són funcions del jurat:

 • Decidir quines obres són admeses a concurs.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb les obres que hi participen.
 • Fer una preselecció de les obres admeses de cara a la posterior difusió i/o publicació.
 • Emetre el veredicte sobre les obres premiades de cada categoria.

L’actuació del jurat se subjectarà als criteris de valoració establerts a les presents bases, i en tot allò que no prevegin ajustarà la seva actuació al que disposa la normativa de règim local.

Els acords del jurat s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas que alguna de les persones membres del jurat no pugui assistir a una reunió, podrà emetre el seu vot per escrit i trametre’l al president o presidenta.

BASE SETENA. CRITERIS DE VALORACIÓ

En el procés de valoració de les obres, el jurat tindrà en compte:

 • El grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria.
 • La sensibilitat respecte a les discriminacions de gènere.
 • El potencial de l’obra com a mitjà per a la sensibilització.
 • L’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics en la construcció del discurs de denúncia entorn de la violència masclista i de les discriminacions i desigualtats que la propicien. En aquest sentit, valorarà:
  • L’ús del llenguatge amb perspectiva de gènere en els textos i diàlegs.
  • L’elecció dels rols i les tipologies de personatges, en relació amb els cànons establerts i els estereotips de gènere.
  • El desenvolupament dramàtic dels personatges i el tractament de les identitats de gènere i de les relacions afectivosexuals.
  • El tractament de l’estètica i de les corporalitats dels personatges en la seva caracterització gràfica.
  • Els temes, valors, conflictes i dinàmiques que es posin en joc en la narració a través de les diverses vinyetes i la seva relació amb les desigualtats i discriminacions de gènere.
  • L’establiment de relacions entre els conflictes individuals dels personatges i el context social i cultural en el qual es desenvolupen.
  • L’ús dels espais (públic-privat, domèstic, laboral, d’oci, etc.) i la seva relació amb les desigualtats de gènere i la violència masclista.
  • L’enfocament crític i la visió innovadora entorn de determinats mites, tòpics i clixés presents a la nostra cultura: la masculinitat i la femineïtat, l’amor romàntic, els cànons en les relacions sexoafectives, l’objectivització sexual de les dones, l’atracció per la violència o els estereotips associats a les persones agressores i a les víctimes de violència masclista.
  • El tractament de la violència masclista: quina tipologia de violència s’està visibilitzant, com es representa, com es mostra o se suggereix, quin enfocament i quin missatge es construeixen a través d’aquesta representació.
  • La referència explícita o implícita en el desenvolupament de la narració a estratègies no violentes, comportaments respectuosos i dinàmiques igualitàries.

Així, es premiarà l’obra que, a través del llenguatge del còmic, més i millor contribueixi a la reflexió, denúncia i sensibilització entorn de la violència masclista.

En cas d’empat serà objecte de consideració especial per part del jurat el tractament transversal de la violència de gènere, és a dir, una visió global que mostri la multiplicitat de causes, tipologies i àmbits d’impacte d’aquesta violència, el seu arrelament a la societat i/o el seu sentit en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones.

BASE VUITENA. PREMIS

Premis del jurat

El jurat atorgarà un premi únic i indivisible per a cadascuna de les categories que especifica la base segona.

El jurat, a més, podrà atorgar un màxim de tres mencions especials per categoria a aquelles obres que destaquin en l’ús dels recursos gràfics, narratius i estètics des d’una perspectiva de gènere, valorant-se en aquest sentit, entre d’altres, l’originalitat de la visió plantejada sobre la violència masclista, el tractament i el protagonisme dels personatges femenins o la contribució estètica en la construcció d’imaginaris igualitaris i no sexistes.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en el decurs de l’acte públic de lliurament de premis, en una data pròxima al dia 25 de novembre de l’any de convocatòria. La data, el lloc i l’hora els anuncia la convocatòria anual i es poden consultar per Internet a les adreces que indicarà la pròpia convocatòria.

Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits suficients per ser guardonada, el Premi podrà ser declarat desert.

Premis del públic

La organització atorgarà també un premi del públic per a cadascuna de les categories que especifica la base segona.

Per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic, les obres admeses a la convocatòria es publicaran on-line a l’adreça d’Internet que determina la convocatòria, i es podran votar de forma virtual fins a les 12:00 hores del dia anterior a l’acte de lliurament dels premis.

Les obres guanyadores del premi del públic també es donaran a conèixer en el decurs de l’acte de lliurament de premis.

Atorgament i quantia dels premis

Per a la categoria A (persones d’entre 16 i 25 anys), el premi consisteix en una dotació econòmica per valor de 1.000 EUR i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), el premi consisteix en un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

El premi del públic a la categoria A i B consisteix, respectivament, en un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a les fins a tres mencions especials que atorgui el jurat, el premi consisteix en un còmic o una novel·la gràfica.

Els premis del jurat i del públic seran compatibles i poden recaure en una mateixa obra.

Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi obtingut.

BASE NOVENA. DIFUSIÓ DE LES OBRES

Les còpies de les obres presentades al Premi no seran retornades i quedaran dipositades a l’Arxiu municipal del Districte de Sant Martí.

Les obres admeses a la convocatòria es publicaran on-line per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic.

Per tal de reconèixer i difondre les aportacions de les persones participants, el Districte de Sant Martí es reserva la possibilitat de publicar en paper les obres admeses. En cas d’efectuar-se l’esmentada publicació es repartiran exemplars entre les autores i els autors, la xarxa de biblioteques i els equipaments de districte i de ciutat vinculats a la gent jove i a la prevenció de la violència masclista.

El Districte de Sant Martí i l’Ajuntament de Barcelona es reserven el dret de reproduir, publicar i difondre les obres, un cop atorgats els premis, a través de diversos mitjans per tal de promocionar la convocatòria, visibilitzar les persones participants o sensibilitzar sobre violència masclista. Aquesta difusió es realitzarà en el marc del Premi i s’hi farà constar el nom de l’autor/a i la seva participació en el concurs.

BASE DESENA. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS

Els autors i autores es comprometen a no presentar la seva obra a altres concursos fins que s’hagi conegut el resultat del Premi.

Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres, responent de les mateixes i comprometent-se a no presentar materials que no tinguin drets d’ús degudament acreditats. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i  les autores de les obres.

Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a les entitats convocants d’aquest premi, el caràcter inèdit de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores, però amb la presentació de les obres s’autoritza a l’Ajuntament de Barcelona a la reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial de les mateixes, mitjançant diversos formats i plataformes, sempre i quan aquestes no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió de la convocatòria, a la promoció dels i de les autores que hi han participat i/o a la sensibilització entorn de la violència masclista. La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit territorial mundial.

Les persones participants eximeixen a les entitats convocants d’aquest premi de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.

En cas d’edició de les obres premiades, caldrà que les autores i els autors facin constar en els materials de difusió i publicitat la frase “Aquesta obra ha rebut el Premi…” d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas de comprovar-se que les persones premiades no són autores de les obres originals, estan obligades a reintegrar a l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí l’import de la dotació econòmica atorgada com a premi, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin. Per fer efectiu l’import a retornar, al qual s’afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via del constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

BASE ONZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la convocatòria suposa el coneixement i la plena acceptació d’aquestes  bases, així com del premi en el cas que li sigui atorgat.

Per tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplicarà la legislació vigent.

30 de juny de 2017

 

Descarrega’t les bases del premi en PDF