cartell-3r-premi-comic-2017

Es convoca la 3a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí

ANUNCI de convocatòria del 3a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i erradicació de la violència masclista – Convocatòria 2017

El 27 d’abril de 2017, la Comissió de Govern, en ús de les atribucions delegades per l’Alcaldia per Decret de 13 de juny de 2015, modificat per Decret de 25 de juny de 2015, va aprovar inicialment les bases particulars de la 3a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista – Convocatòria 2017.

En compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les esmentades bases particulars es van sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, comptats des del 18 de maig de 2017 fins al 17 de juny de 2017, a fi que els interessats poguessin examinar l’expedient i formular, en el seu cas, les al·legacions que creguessin adients.

Atès que no figura anotat al Registre General d’Entrada cap assentament d’al·legacions a les Bases particulars en el període d’al·legacions establert, en compliment de l’acord de la Comissió de Govern de 27 d’abril de 2017, queden aprovades definitivament tal i com es tornen a publicar al peu d’aquesta convocatòria incloent l’esmena d’error material publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 9 de juny de 2017.

Termini, forma i lloc de presentació

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds a partir del dia 1 de setembre de 2017 i fins al dia 3 de novembre de 2017.

Les obres amb la documentació que s’indica a les Bases particulars s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament (pl. Sant Miquel s/n, planta baixa) o als registres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció al ciutadà. També podran presentar-se a qualsevol de les oficines del Registre General, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones interessades han de presentar les obres en un sobre tancat, al dors del qual s’indicarà “3a Edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista – Convocatòria 2017”, el títol o lema de l’obra i la categoria a la qual es presenta, juntament amb una instància en què se sol·liciti participar en la convocatòria, d’acord amb les condicions i els formats establerts a les Bases particulars.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les Bases particulars.

Les Bases particulars i els models d’instància i d’autorització del pare / mare o tutor/a legal i de drets d’imatge es poden consultar als webs http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/ i http://premijovecomicsantmarti.cat/.

Jurat i públic

El jurat farà la valoració de les obres i atorgarà els seus premis d’acord amb els criteris establerts per la Base setena de les Bases particulars.

Per tal de facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic, les obres admeses a la convocatòria es publicaran on-line a l’adreça http://premijovecomicsantmarti.cat/ i es podran votar de forma virtual fins a les 12:00 hores del dia anterior a l’acte de lliurament dels premis.

Modalitats i quantia dels premis

D’acord amb les bases particulars, les categories a què es poden acollir els participants són:

  • Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys, a 31 de desembre de 2017.
  • Categoria B: persones menors de 16 anys, a 31 de desembre de 2017.

Per a la categoria A (persones d’entre 16 i 25 anys), el premi consisteix en una dotació econòmica per valor de 1.000 € i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a la categoria B (persones menors de 16 anys), el premi consisteix en un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

El premi del públic a la categoria A i B consisteix, respectivament, en un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

Per a les mencions especials que atorgui el jurat, el premi consisteix en un còmic o una novel·la gràfica.

Els premis del jurat i del públic són compatibles i poden recaure en una mateixa obra.

Totes les persones premiades rebran un certificat acreditatiu del premi obtingut.

Veredicte i notificació

El veredicte del Jurat i els premis del públic es donaran a conèixer el dia de l’acte de lliurament. L’organització donarà a conèixer el lloc, dia i hora de l’acte de lliurament a través del web del Premi Jove de Còmic Sant Martí (http://premijovecomicsantmarti.cat/) i del Districte de Sant Martí (http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/). A partir del dia següent de l’acte de lliurament, els resultats es podran conèixer també en aquestes mateixes adreces d’Internet.

Contra l’acte administratiu pel qual s’estableixin les persones guardonades, que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar recurs extraordinari de revisió en els terminis previstos a l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anunci de la convocatòria de la 3a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí

BASES PARTICULARS DEL PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ PER A LA PREVENCIÓ I ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Comparteix
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page